Věci, na?kterych zále?í, díky nám fungují.
  • Věci, na?kterych zále?í, díky nám fungují.

    *?Energie je zásadní sou?ástí na?eho světa. Proto jsme se zamě?ili na zlep?ování ?ivot? lidí a ?ivotního prost?edí pomocí technologií ?ízení spot?eby energie, které jsou spolehlivěj?í, ú?inněj?í a bezpe?něj?í. Proto?e to je opravdu d?le?ité. A my jsme tady, abychom zajistili, ?e to?funguje.
    Podívejte se jak

V?echno, co za?íváme v na?em moderním světě, je mo?né prost?ednictvím energie.

Letadla. Nemocnice. Továrny. Datová centra. Automobily. Rozvodná sí?. Ka?dy den, po celém světě, jsou lidé závislí na technologii, dopravě, energii a infrastruktu?e, aby mohli ?ít, pracovat a prosperovat. A spole?nosti, které poskytují tyto produkty a slu?by, závisí na nás, abychom pomohli vy?e?it některé z nejnáro?něj?ích elektrickych, hydraulickych a mechanickych problém? ?ízení energie na planetě. Proto?e nikdy neztratíme ze z?etele to, co je d?le?ité. A je na?ím úkolem zajistit, aby to fungovalo.
Kód spole?nosti na burze NYSE?
ETN
Kód spole?nosti na burze NYSE?
Prodeje 2018 (USD)
21.6B
Prodeje 2018 (USD)
Zaměstnanci po celém světě
99K
Zaměstnanci po celém světě
  • Udávat směr

    Objevte, jak zlep?ujeme kvalitu ?ivota a ?ivotní prost?edí pomocí technologií a slu?eb správy energie, které jsou spolehlivé, ú?inné, bezpe?né a udr?itelné.
蝌蚪网2019年在线观看视频