Vyberte svou polohu

Věci, na?kterych zále?í, díky nám fungují.
  • Věci, na?kterych zále?í, díky nám fungují.*

    *?Energie je zásadní sou?ástí na?eho světa. Proto jsme se zamě?ili na zlep?ování ?ivot? lidí a ?ivotního prost?edí pomocí technologií ?ízení spot?eby energie, které jsou spolehlivěj?í, ú?inněj?í a bezpe?něj?í. Proto?e to je opravdu d?le?ité. A jsme tady, abychom zajistili,??e to bude fungovat.
    Podívejte se jak

V?echno, co za?íváme v na?em moderním světě, je mo?né prost?ednictvím energie.

Letadla. Nemocnice. Továrny. Datová centra. Automobily. Rozvodná sí?. Ka?dy den, po celém světě, jsou lidé závislí na technologii, dopravě, energii a infrastruktu?e, aby mohli ?ít, pracovat a prosperovat. A spole?nosti, které poskytují tyto produkty a slu?by, závisí na nás, abychom pomohli vy?e?it některé z nejnáro?něj?ích elektrickych, hydraulickych a mechanickych problém? ?ízení energie na planetě. Proto?e nikdy neztratíme ze z?etele to, co je d?le?ité. A je na?ím úkolem zajistit, aby to fungovalo.
Kód spole?nosti na burze NYSE?
ETN
Kód spole?nosti na burze NYSE?
tr?by za rok 2019?(USD)
21,4 m
tr?by za rok 2019?(USD)
Zaměstnanci po celém světě
95,000
Zaměstnanci po celém světě
  • Udávat směr

    Objevte, jak zlep?ujeme kvalitu ?ivota a ?ivotní prost?edí pomocí technologií a slu?eb správy energie, které jsou spolehlivé, ú?inné, bezpe?né a udr?itelné.
蝌蚪网2019年在线观看视频